Start | Bestel Catalogus Uw account | Winkelwagen  | Kassa 
Categories
Speciale aanbiedingen en Sets
Kenzan
Kenzane uit China
Schalen op voorraad
Schalen 01 31-35
Schalen 01 01-04
Schalen 01 05-10
Schalen 01 11-15
Schalen 01 16-20
Schalen 01 21-25
Schalen 01 26-30
Schalen 01 div
Catalog
Literatuur
Accessoires
Vouchers
Special
Nieuwe Artikelen
Aanbieding
Ikebana-Kurse
Orders from Japan
Orders from Japan
Uw Winkelwagen
  0 Product
Zoeken naar
 
Talen
 Deutsch  English  Neederlands
Informatie
Verzendkosten
Levertijd
Betaling
Right of Withdrawal
Online Dispute Resolution
Gegevensbescherming
Links
Onze AVV
Contact
Impressum
Anfahrt
Openingstijden
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bonsai Zentrum Münsterland GmbH, gevestigd te Ascheberg

Versie geldig vanaf 1.1.2015


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bonsai Zentrum Münsterland GmbH en op iedere tussen Bonsai Zentrum Münsterland GmbH en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Bonsai Zentrum Münsterland GmbH. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Bonsai Zentrum Münsterland GmbH behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bonsai Zentrum Münsterland GmbH erkend.

1.4 Bonsai Zentrum Münsterland GmbH garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Bonsai Zentrum Münsterland GmbH bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Bonsai Zentrum Münsterland GmbH zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bonsai Zentrum Münsterland GmbH geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Bonsai Zentrum Münsterland GmbH. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is omde aard, de kenmerken en de werking van het produc

t te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Bonsai Zentrum Münsterland GmbH zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Bonsai Zentrum Münsterland GmbH binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.


Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.


Herroepingsrecht

(1)Consumenten hebben bij verkoop op afstand een fundamenteel wettelijk herroepingsrecht. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen informeren wij u als volgt over dit recht:

AANWIJZINGEN VOOR HERROEPING

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen dertig dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De uiterste termijn voor herroeping is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (met uitzondering van de vervoerder) de goederen fysiek in bezit krijgt.

Als u uw herroepingsrecht wilt uitoefenen, dient u ons door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) te informeren (zie hierna voor onze contactgegevens) over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarbij gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt uw herroepingsrecht ook uitoefenen door het desbetreffende artikel samen met het voorgedrukte retouretiket dat bij de zending is meegeleverd, binnen de termijn voor herroeping aan ons retour te zenden; een aparte verklaring is dan niet nodig.

Om uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uit te oefenen, is het voldoende wanneer u ons voor het einde van die termijn een kennisgeving toestuurt waarin u ons laat weten dat u een beroept doet op uw herroepingsrecht.

Contactgegevens voor de uitoefening van het herroepingsrecht:

Voor inroeping van uw herroepingsrecht f kan het volgende adres worden gebruikt:

Bonsai Zentrum Münsterland GmbH
Raiffeisenstr. 22
D-59387 Ascheberg
Duitsland

Voor inroeping van uw herroepingsrecht per e-mail, kan een e-mail worden gestuurd naar: info@bonsai.de

Om uw herroepingsrecht telefonisch uit te oefenen, belt u naar: +49 (0) 2593 95 87 13 .


Gevolgen van herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij aan u zonder onnodige vertraging, en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop wij van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst in kennis zijn gesteld, alle van u ontvangen betalingen voor de levering van de betreffende artikelen, waaronder de verzendkosten (met uitzondering van de aanvullende kosten wanneer u heeft gekozen voor een ander type verzending dan de door ons aangeboden gunstige standaardverzending). Wij voeren deze restitutie uit via dezelfde betaalwijze als door u voor de oorspronkelijke transactie gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders met u overeengekomen; in ieder geval zijn voor u aan deze restitutie geen kosten verbonden.

Restitutie van betalingen kan door ons worden opgeschort totdat wij de geretourneerde goederen hebben terugontvangen of, in geval dit eerder is, totdat u ons een bewijs van retournering van de goederen heeft verstrekt.

U dient de goederen onverwijld en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u uw herroeping van deze overeenkomst aan ons (zie hiervoor) kenbaar hebt gemaakt terug te sturen of bij ons af te leveren. Aan deze termijn is voldaan indien u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen terugstuurt.

Wij nemen de kosten voor retournering van de goederen voor onze rekening wanneer u gebruikmaakt van het voorgedrukte retouretiket dat bij de zending is meegeleverd. In andere gevallen zijn de directe kosten voor het retourneren van de goederen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen, wanneer de goederen anders zijn behandeld dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.


Uitsluiting van het herroepingsrecht

Er bestaat geen recht op herroeping in geval van overeenkomsten voor de levering van, onder andere:

– niet-geprefabriceerde goederen die op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument zijn geproduceerd of op maat gemaakt zijn of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;

– de levering van verzegelde goederen waarvan de verzegeling na levering is verwijderd en die om gezondheidsredenen of vanuit hygiënisch oogpunt niet kunnen worden geretourneerd.


(2)In overeenstemming met de wettelijke bepalingen willen wij u als volgt over het modelformulier voor herroeping informeren. U bent echter niet verplicht van dit formulier gebruik te maken.


Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier uitsluitend invullen en naar ons opsturen wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.)

Aan: [door de handelaar in te vullen: naam handelaar, geografisch adres en, indien beschikbaar, zijn faxnummer en e-mailadres]

Ik/Wij (*) stel/stellen u hierbij in kennis van het feit dat ik/wij (*) mijn/onze overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ voor de levering van de volgende diensten (*) herroep/herroepen.

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening consument(en) (uitsluitend indien dit formulier op papier wordt ingevuld)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Bonsai Zentrum Münsterland GmbH, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bonsai Zentrum Münsterland GmbH. Bonsai Zentrum Münsterland GmbH houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Bonsai Zentrum Münsterland GmbH respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Bonsai Zentrum Münsterland GmbH maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bonsai Zentrum Münsterland GmbH) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Bonsai Zentrum Münsterland GmbH. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Bonsai Zentrum Münsterland GmbH gegrond worden bevonden, zal Bonsai Zentrum Münsterland GmbHde geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Bonsai Zentrum Münsterland GmbH bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Bonsai Zentrum Münsterland GmbH) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bonsai Zentrum Münsterland GmbH gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bonsai Zentrum Münsterland GmbH voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Bonsai Zentrum Münsterland GmbH is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Bonsai Zentrum Münsterland GmbH in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bonsai Zentrum Münsterland GmbH en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;


7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Bonsai Zentrum Münsterland GmbH zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Bonsai Zentrum Münsterland GmbH slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Bonsai Zentrum Münsterland GmbH gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Bonsai Zentrum Münsterland GmbH kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Bonsai Zentrum Münsterland GmbH en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Bonsai Zentrum Münsterland GmbH op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Bonsai Zentrum Münsterland GmbH behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto ’ s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Bonsai Zentrum Münsterland GmbH gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht

10.1 Bonsai Zentrum Münsterland GmbH is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bonsai Zentrum Münsterland GmbH alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Bonsai Zentrum Münsterland GmbH behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bonsai Zentrum Münsterland GmbH gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Bonsai Zentrum Münsterland GmbH bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid

11.1 Bonsai Zentrum Münsterland GmbH is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Bonsai Zentrum Münsterland GmbH aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Bonsai Zentrum Münsterland GmbH zolang de afnemer de vorderingen van Bonsai Zentrum Münsterland GmbH uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Bonsai Zentrum Münsterland GmbH wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Bonsai Zentrum Münsterland GmbH geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bonsai Zentrum Münsterland GmbH of een door Bonsai Zentrum Münsterland GmbH aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Bonsai Zentrum Münsterland GmbH haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Bonsai Zentrum Münsterland GmbH zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Bonsai Zentrum Münsterland GmbH.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bonsai Zentrum Münsterland GmbH en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement [PLAATS] kennis, tenzij Bonsai Zentrum Münsterland GmbH er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.


Copyright © 2009-2015 ikebana.de